Portal Three Kindgoms

C.R.Nom VoNom VfManaTypeF/E
        67.Ambition's Cost Rituel 
        34.Balance of Power Rituel 
        133.Borrowing the East Wind Rituel 
        104.Burning of Xinye Rituel 
        68.Cao Cao, Lord of Wei Créature légendaire3/3
        69.Cao Ren, Wei Commander Créature légendaire3/3
        38.Capture of Jingzhou Rituel 
        108.Diaochan, Artful Beauty Créature légendaire1/1
        109.Dong Zhou, the Tyrant Créature légendaire3/3
        2.Eightfold Maze Éphémère 
        42.Exhaustion Rituel 
        7.Guan Yu, Sainted Warrior Créature légendaire3/5
        6.Guan Yu's 1,000-Li March Rituel 
        137.Hua Tuo, Honored Physician Créature légendaire1/2
        8.Huang Zhong, Shu General Créature légendaire2/3
        78.Imperial Seal Rituel 
        10.Kongming, "Sleeping Dragon" Créature légendaire2/2
        9.Kongming's Contraptions Créature2/4
        45.Lady Sun Créature légendaire1/1
        139.Lady Zhurong, Warrior Queen Créature légendaire4/3
        11.Liu Bei, Lord of Shu Créature légendaire2/4
        115.Lu Bu, Master-at-Arms Créature légendaire4/3
        46.Lu Meng, Wu General Créature légendaire4/4
        47.Lu Su, Wu Advisor Créature légendaire1/2
        48.Lu Xun, Scholar General Créature légendaire1/3
        116.Ma Chao, Western Warrior Créature légendaire3/3
        141.Marshaling the Troops Rituel 
        142.Meng Huo, Barbarian King Créature légendaire4/4
        79.Overwhelming Forces Rituel 
        14.Pang Tong, "Young Phoenix" Créature légendaire1/2
        17.Ravages of War Rituel 
        119.Relentless Assault Rituel 
        144.Riding the Dilu Horse Rituel 
        122.Rolling Earthquake Rituel 
        82.Sima Yi, Wei Field Marshal Créature légendaire*/4
        145.Slashing Tiger Créature3/3
        84.Stone Catapult Créature1/2
        55.Sun Ce, Young Conquerer Créature légendaire3/3
        56.Sun Quan, Lord of Wu Créature légendaire4/4
        151.Taoist Mystic Créature2/2
        152.Taunting Challenge Rituel 
        124.Warrior's Oath Rituel 
        158.Wolf Pack Créature7/6
        92.Xiahou Dun, the One-Eyed Créature légendaire3/2
        93.Xun Yu, Wei Advisor Créature légendaire1/1
        126.Yellow Scarves General Créature2/2
        129.Yuan Shao, the Indecisive Créature légendaire2/3
        32.Zhang Fei, Fierce Warrior Créature légendaire4/4
        95.Zhang He, Wei General Créature légendaire4/2
        96.Zhang Liao, Hero of Hefei Créature légendaire3/3